Användarvillkor

1. Så fungerar Rörly ‍ 

Rörly samt https://rorly.se/ ägs och drivs av Rörly AB, 559325-4468, nedan Rörly. Rörlys tjänst finns på webbplatsen https://rorly.se/ och är en tjänst  som hjälper privatpersoner (”Användare”) att hitta en tjänst/produkt som Användare vill ha utfört. När Användare lägger in en beställning på Rörly så skickas den till Rörly som ges möjlighet att besvara beställningen. Rörly äger rätten att avbryta beställningen om Rörly upptäcker att arbetet inte går att utföra inom ramarna av beställningen. När Rörly tagit del av Användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin beställning.

‍2. Personuppgifter och integritetspolicy ‍ ‍

Rörly är personuppgiftsansvarig och behandlar Användarens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning. Användarens kontaktuppgifter används för att Rörly kunna uppfylla sina förpliktelser mot denne. Rörly kommer vidare att använda Användarens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information, samt telefonnummer. Användaren har möjlighet ta del av Rörlys behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till nedanstående adress. Rörlys integritetspolicy förklarar närmare hur Rörly behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. 

Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter: 

Rörly AB 

Org nr: 559325-4468 

Adress: Tollareslingan 5, 132 49 Saltsjö-boo

rorly@rorly.se

‍3. Beställningar till Rörly samt skyldighet att följa svensk lag m.m ‍

På Rörly finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje Användare som väljer att göra en beställning hos Rörly själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får inte vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. I de fall Användare företar handlingar i syfte att försämra Rörlys tjänst, förstöra Rörlys renommé eller missleda Rörly genom att t.ex. göra upprepade beställningar, göra beställningar i egenskap av Företag med syfte att prisjämföra eget Företags tjänst eller skapa flera olika Användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita Rörly har Rörly rätt att, förutom att stänga av Användaren, erhålla från Användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

4. Information på Rörly

Rörly arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på rorly.se är korrekta men kan inte garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Rörly i de fall det förekommer material på Rörly som inte är korrekt.

‍5. Befriande omständigheter ‍‍

Rörly är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

‍6. Immateriella rättigheter ‍

Rörly äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på rorly.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Användaren. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på rorly.se ägs av Rörly och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Rörly som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

‍7. Ändringar ‍

Rörly har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor. 

Varukorg
0

Inga produkter i varukorgen.